top of page

העלאת מצגת Power Point

שלב 1 - הוספת קובץ וידאו

1. לחץ על הכרטיסייה 'הכנס'

2. לחץ על כפתור 'וידאו'

3. בחר 'סרט מהקובץ'

4. בחר בכרטיסייה 'הפעלה'

5. בחר 'אוטומטית' באפשרות התחל

שלב 2 - הוספת קובץ שמע

1. לחץ על הכרטיסייה 'הכנס'

2. לחץ על כפתור 'שמע'

3. בחר 'שמע מהקובץ'

4. בחר בכרטיסייה 'הפעלה'

5. בחר 'אוטומטית' בקטע 'התחל'

6. סמנו וי ליד ״הפעל על פני שקופיות״

שלב 3 - המרה לקובץ וידאו

1. לחץ על הכרטיסייה 'קובץ'

2. בחר באפשרות 'יצא'

3. לחץ על 'צור וידאו'

4. בחר באיכות הווידאו 'רגיל (480p)'

5. לחץ על 'צור וידאו'

bottom of page